Show sidebar

Kilim Balcan

SKU: 623237 / 346x250 cms
$1.890.000

Kilim Contemporáneo

SKU: 112771 / 370x286 cms
$1.200.000

Kilim Contemporáneo

SKU: 112767 / 365x279 cms
$1.200.000

Cicim/ Jijim

SKU: 622917 / 284x196 cms
$1.100.000

Alfombra Contemporánea, Pampa

SKU: 701011 / 312x245 cms
$1.100.000

Alfombra Contemporánea, Pampa

SKU: 701004 / 300x247 cms
$1.100.000

Kilim Azerbaijan

SKU: 168762 / 434x130 cms
$1.400.000

Kilim

SKU: 161757 / 352x164 cms
$1.300.000

Kilim Afgano

SKU: 761555 / 348x256 cms
$1.100.000

Cicim/ Jijim

SKU: 719099 / 258x193 cms
$890.000

Kilim Bakhtiar

SKU: 168760 / 740x157 cms
$2.400.000

Kilim Mazandaran

SKU: 666472 / 243x168 cms
$640.000